Tyer: Brad Thompson

Location: Orem, Utah

Fly: Mini Hybrid

Instagram: @bradthompson61